01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Pod održavanjem čistoće razumijeva se skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima te korisnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u reciklažna dvorišta i uređena skladišta.

U službi čistoće obavljaju se sljedeći poslovi:

  • skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, staklo, plastika, tekstil, metalna ambalaža)
  • upravljanje i održavanje odlagališta otpada
  • upravljanje reciklažnim dvorištem

 

Odvojeno prikupljanje otpada u višestsambenim zgradama građanima je omogućeno putem akcije Zavrtimo otpad, odnosno izuma samoborskog Komunalca. Riječ je o boksu s vrtuljkom za kontejnere koji se koristi na svim lokacijama gde se nastoji spriječiti neželjeni pristup kontejnerima za selektivno odvajanje komunalnog otpada.