01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Službe

Službe Komunalca d.o.o. zajedničkim zalaganjem pružaju korisnicima kvalitetne, sigurne i ekološki prihvatljive usluge.

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti, trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

  • Služba održavanja nerazvrstanih cesta
  • Služba javne rasvjete
  • Služba održavanja javnih i zelenih površina i građevina
  • Služba gospodarenja otpadom
  • Služba groblja
  • Služba parkirališta i pauka
  • Služba tržnica
  • Služba upravljanja stambenim zgradama
  • Služba održavanja objekata
  • Odjel za obavljanje dimnjačarskih poslova