01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

UPRAVA DRUŠTVA

 

POSEBNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE

 

Ured direktora

Odjel za razvoj, marketing i odnose s javnošću
  • Ana Bašić, stručna suradnica za odnose s javnošću i voditeljica odjela za razvoj, marketing i odnose s javnošću

        01/ 5554 327
       ana-basic@komunalac-samobor.hrr

Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i upravljanje kvalitetom


ZAJEDNIČKE SLUŽBE

 

Opće pravno kadrovska služba

 

Financijsko računovodstvena služba

 
Odjel knjigovodstva
Odjel naplate 
 
Odjel nabave

 

Služba održavanja vozila

 


OPERATIVNE SLUŽBE

 

Služba održavanja nerazvrstanih cesta

 

Služba javne rasvjete

 

Služba održavanja javnih i zelenih površina i građevina

 

Služba gospodarenja otpadom


OSTALE SLUŽBE

 

Služba  groblja 

 

Služba parkirališta i pauka

 

Služba tržnica

 

Služba upravljanja stambenim zgradama

 

Služba održavanja objekata

Odjel za obavljanje dimnjačarskih poslova

    091/ 3362 503