01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

1. Zašto se uvode barkodovi u reciklažnom dvorištu?

Barkodovi se uvode zbog prilagodbe zakonskim odredbama, te zbog sprječavanja korištenja reciklažnog dvorišta za one koji nisu korisnici javne usluge, koji nisu korisnici iz kategorije kućanstvo i koji nisu s područja grada Samobora.

Komunalac je dužan voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), u kojem je u članku 86. određeno da je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu, dok Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/2022), u članku 10., određuje da evidencija o preuzetom komunalnom otpadu, između ostalog, sadrži podatke o korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Barkod je svakom korisniku dostavljen uz račune, a nalazi se u gornjem lijevom dijelu obrasca računa.

2. Postoji li mogućnost zaprimanja računa putem e-maila?

Komunalac je uveo uslugu slanja računa u elektroničkom obliku na e-mail adresu korisnika.

Korisnici koji žele zaprimati račune na e-mail adresu, a ne u papirnatom obliku na kućnu adresu, trebaju ispuniti i potpisati obrazac Suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku. Obrazac je svim korisnicima javne usluge dostavljen uz račune, a može se preuzeti i na web stranici Komunalca. Ispunjenu i potpisanu suglasnost potrebno je dostaviti na e-mail adresu naplata@komunalac-samobor.hr ili osobno na Info pult Komunalca.

3. Kako će se odvoziti glomazni otpad u 2023. godini?

Glomazni otpad sakupljat će se po gradskim četvrtima i naseljima u terminima koji su točno definirani u rasporedu sakupljanja otpada za 2023. godinu. Svaka gradska četvrt ili naselje, imaju određen jedan tjedan u godini kada će se na njihovom području prikupljati glomazni otpad. Za odvoz glomaznog otpada će se, kao i do sada, podnositi zahtjev, najkasnije tjedan dana prije početka odvoza u toj gradskoj četvrti ili naselju. Obrazac zahtjeva dostupan je na web stranici i na Info pultu Komunalca.

Osim promjene koja se odnosi na uvođenje rasporeda odvoza glomaznog otpada po gradskim četvrtima i naseljima, uvodi se i novi način samog sakupljanja tog glomaznog otpada. Naime, korisnicima više neće biti dostavljen kontejner, već će na dogovoreni dan odvoza biti potrebno odložiti glomazni otpad uz kolni ulaz unutar dvorišta ili drugu prethodno dogovorenu lokaciju. Svakog podnositelja zahtjeva kontaktirat će djelatnici Službe gospodarenja otpadom i dogovoriti detalje oko preuzimanja otpada.

Građani će, kao i do sada imati pravo odložiti do 5 m³ otpada. Glomazni otpad neće biti preuzet ukoliko korisnik nije predao zahtjev te ako odloženi otpad nije glomazni otpad (građevinski otpad, biootpad, opasan otpad i sve one vrste otpada koje ne pripadaju kategoriji glomaznog otpada). Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom nalazi se na poleđini zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Pravo na besplatno preuzimanje glomaznog otpada s kućnog praga ostvaruju  isključivo korisnici javne usluge kategorije kućanstvo, dok su pravne osobe dužne glomazni otpad predavati ovlaštenom sakupljaču uz predviđenu prateću dokumentaciju.

4. Što je otpadomjer i gdje se koristi?

Komunalac d.o.o. od travnja 2022. godine provodi probni projekt ugradnje otpadomjera na spremnike za miješani komunalni otpad u višestambenim zgradama na području grada Samobora. Otpadomjer je uređaj koji evidentira odlaganje otpada za svakog korisnika zasebno. Koristi se na način da svaki korisnik otključava pretinac otpadomjera putem dodijeljene mu kartice ili ključa i u njega odlaže vrećicu volumena od najviše 25 litara do 30 litara.