01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

1. Zbog čega se šalje Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada?

Izjava se šalje temeljem članka 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i temeljem članka 107. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora. Izjava sadrži sve propisane podatke koji su potrebni kao osnova za utvrđivanje visine iznosa kojeg je korisnik dužan platiti za korištenje javne usluge.

2. Koji je rok za ispunjavanje Izjave?

Obrazac Izjave dostavlja se u dva istovjetna primjerka, koje je potrebno ispuniti te potpisati i vratiti u trgovačko društvo Komunalac d.o.o. u roku od 15 dana od dana zaprimanja (datum zaprimanja nalazi se na omotnici). Vraćaju se oba ispunjena i potpisana primjerka, a Komunalac d.o.o. će, kao davatelj javne usluge, također potpisati i ovjeriti oba obrasca te će jedan primjerak zadržati, a drugi vratiti korisniku.

3. Kako ispuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge?

Izjava sadrži stupac Prijedlog davatelja javne usluge u kojem su već ispunjeni podaci o korisniku i volumeni spremnika te stupac Očitovanje korisnika usluge, kojeg ispunjavaju korisnici. Ukoliko su podaci iz ispunjenog stupca točni, odnosno predstavljaju očitovanje korisnika, potrebno ih je prepisati u desni stupac, a ukoliko nisu, potrebno je navesti svoje očitovanje.

4. Tko je sve korisnik javne usluge?

Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

5. Što je kriterij obračuna količine otpada?

Kriterij obračuna količine otpada je volumen zaduženog spremnika i broj pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju od jednog mjeseca.

6. Kada nekretnina pripada u kategoriju nekretnine koja se trajno ne koristi i kako dokazati trajno nekorištenje nekretnine?

Smatra se da korisnik trajno ne koristi nekretninu ukoliko se nekretnina nije koristila 1 godinu i više. Prihvatljivi dokaz trajnog nekorištenja nekretnine je kopija obračuna potrošnje električne energije ili obračuna vode iz kojih je razvidno da korisnik u razdoblju od jedne godine nije trošio električnu energiju ili vodu.

7. Zašto u Izjavi nije naveden spremnik za plastiku i metal, a naveden je spremnik za papir?

Predmet Izjave o načinu korištenja javne usluge su miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. Papir pripada u kategoriju biorazgradivog komunalnog otpada te, stoga, nalazi u Izjavi, dok su plastika i metal reciklabilni komunalni otpad i nisu navedeni u Izjavi. Odvoz papira, plastike i metala ne naplaćuje se.

8. Kada stupa na snagu novi način obračuna javne usluge?

Novi način obračuna javne usluge stupit će na snagu kad se ispune svi tehničko tehnološki uvjeti (podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad…) te kada na snagu stupi novi Cjenik javne usluge. O početku primjene novog Cjenika javne usluge korisnici će biti obaviješteni najmanje 30 dana prije njegovog stupanja na snagu.