01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2022_07_Usluge financijskog leasinga za najam dvije kombinirke

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu, troškovnik i tehničke specifikacije na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi – usluga financijskog leasinga za najam kombinirke (rovokopača/utovarivača) 2 komada – leasing na 84 rate

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na sljedeće e-mail adrese: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 10.11.2022. godine do 10:00 sati. Nakon navedenog roka više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

04.11.2022.

2022_06_Izvanredno održavanje ceste u ulici Krč u Domaslovcu na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u ulici Krč u Domaslovcu na području grada Samobora.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 26.09.2022. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

19.09.2022.

2022_05_Izvanredno održavanje ceste u naselju Cerje na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u naselju Cerje na području grada Samobora.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 15.09.2022. godine do 10:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

09.09.2022.

2022_04_Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2022-2023 15 grupa

Naručitelj Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor, OIB: 17055681355 (dalje u tekstu Naručitelj) priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet: Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora (sezona 2022/2023), evidencijski broj nabave 11/2022.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata, ovim putem na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi te Troškovnike.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 12.09.2022. godine do 09:00 sati elektronskim sredstvima komunikacije dostave svoje primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. Izvješće će biti objavljeno na istim internetskim stranicama kao i ovo prethodno savjetovanje.

06.09.2022.

2022_03_Rekonstrukcija Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za Rekonstrukciju Jazbinske ceste s izgradnjom potpornog zida u Velikoj Jazbini u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 6.9.2022. godine do 9:00 sati. Nakon tog datuma više neće biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

30.08.2022.

2022_02_Izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici - Domaslovec na području grada Samobora

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za izvanredno održavanje ceste u Posavskoj ulici – Domaslovec na području grada Samobora. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr .Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 23.05.2022. godine do 10:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

19.05.2022.

2022_01_Gorivo

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 Komunalac d.o.o., Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu goriva. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail: nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr . Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 25.01.2022. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

18.01.2022.